สมัครป๊อกเด้งออนไลน์ ทดลองเล่นป๊อกเด้งออนไลน์ แทงป๊อกเด้งออนไลน์

สมัครป๊อกเด้งออนไลน์ ทดลองเล่นป๊อกเด้งออนไลน์ แทงป๊อกเด้งออนไลน์ เว็บแทงบอลยูฟ่า แทงบอล UFABET เล่นยูฟ่าเบท เว็บยูฟ่า ทดลองเล่น UFABET สมัครคาสิโน UFABET สมัครบาคาร่า UFABET

OPBDA ไตรมาสแรกของปี 2554 ของ DIRECTV ละตินอเมริกาเพิ่มขึ้น 57% เป็น 384 ล้านดอลลาร์ และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 74% เป็น 219 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่สูงขึ้นซึ่งหักล้างบางส่วนด้วยต้นทุนการหาสมาชิกที่สูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขั้นต้นเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงานคือค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกล่องรับสัญญาณที่ติดตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มสมาชิกขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับในปีที่แล้ว

ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์เว็บคาสต์สดของ DIRECTV ไตรมาสแรก ของ ปี 2554 จะมีให้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัทที่www.directv.com/investor การออกอากาศทางเว็บจะเริ่มเวลา 14:00 น. ET ของวันนี้ 5 พฤษภาคม 2011 การเข้าถึงการรับสายยังมีให้บริการในสหรัฐอเมริกาโดยกด (888

) 395-3241 และระหว่างประเทศโดยกด (719) 457-2653 หมายเลข ID การประชุมคือ 6031869 สามารถเข้าถึงการโทรซ้ำได้โดยโทรไปที่ 888-203-1112 ในสหรัฐอเมริกาและ 719-457-0820 ในต่างประเทศ รหัสผ่านการเล่นซ้ำคือ 6031869 การเล่นซ้ำจะมีให้ตั้งแต่เวลา 15:30 น. PT วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม ถึง 21:59 น . PT วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม และจะถูกเก็บถาวรบนเว็บไซต์ของเราที่www.directv.com/investor

เชิงอรรถ(1) กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายซึ่งเป็นมาตรวัดทางการเงินที่ไม่ได้กำหนดตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกาหรือ GAAP ควรใช้ควบคู่กับมาตรวัดทางการเงินอื่นๆ ของ GAAP และไม่ได้นำเสนอเป็นมาตรวัดทางเลือกของผลการดำเนินงานตามที่กำหนดโดย GAAP โปรดดูรายงานประจำปีของ DIRECTV และ DIRECTV Holdings LLC ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำห

รับการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและอัตราค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยการหารกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายด้วยรายได้รวม

(2) กระแสเงินสดก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีซึ่งเป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่ได้กำหนดตาม GAAP คำนวณโดยการหักจำนวนเงินภายใต้หัวข้อ “เงินสดจ่ายสำหรับที่ดินและอุปกรณ์” “เงินสดจ่ายสำหรับดาวเทียม” “เงินสดจ่ายสำหรับอุปกรณ์ที่เช่าโดยสมาชิก – การจัดหาสมาชิก” และ “เงินสดจ่ายสำห

รับอุปกรณ์ที่เช่าโดยสมาชิก – อัปเกรดและการรักษาไว้” จาก “เงินสดสุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน” จากงบกระแสเงินสดรวมและบวกกลับดอกเบี้ยสุทธิที่จ่ายและ “เงินสด เสียภาษีเงินได้” ควรใช้มาตรการทางการเงินนี้ร่วมกับมาตรการทางการเงินอื่นของ GAAP และไม่ได้นำเสนอเป็นมาตรการทาง

เลือกของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานตามที่กำหนดโดย GAAP DIRECTV และ DIRECTV US ผู้บริหารใช้กระแสเงินสดก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเพื่อประเมินเงินสดที่เกิดจากฐานสมาชิกปัจจุบันของเรา สุทธิจากรายจ่ายฝ่ายทุน และไม่รวมผลกระทบของดอกเบี้ยและภาษี เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส

รรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพิ่มสมาชิกใหม่ การรักษาและอัปเกรดผู้สมัครสมาชิกที่มีอยู่สำหรับค่าใช้จ่ายด้านทุนเพิ่มเติมและเป็นตัววัดประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการชดเชยสิ่งจูงใจ DIRECTV และ DIRECTV US เชื่อว่ามาตรการนี้มีประโยชน์ต่อนักลงทุน รวมถึงมาตรการ GAAP อื่นๆ (เช่น กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานและการลงทุน) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของเรากับบริษัทสื่อสาร บันเทิง และสื่ออื่นๆ

(3) กระแสเงินสดอิสระซึ่งเป็นมาตรวัดทางการเงินที่ไม่ได้กำหนดตาม GAAP คำนวณโดยการหักจำนวนเงินภายใต้หัวข้อ “เงินสดจ่ายสำหรับอาคารและอุปกรณ์” “เงินสดจ่ายสำหรับดาวเทียม” “เงินสดจ่ายสำหรับอุปกรณ์ที่เช่าโดยสมาชิก – การซื้อสมาชิก” และ “เงินสดจ่ายสำหรับอุปกรณ์ที่เช่าโด

ยสมาชิก – อัปเกรดและการรักษา” จาก “เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงาน” จากงบกระแสเงินสดรวม ควรใช้มาตรการทางการเงินนี้ร่วมกับมาตรการทางการเงินอื่นของ GAAP และไม่ได้นำเสนอเป็นมาตรการทางเลือกของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานตามที่กำหนดโดย GAAP DIRECTV และ DIRECTV US ฝ่ายบริหารใช้กระแสเงินสดอิสระในการประเมินเงินสดที่สร้างขึ้นโดยฐานสมาชิกปัจจุบันของเรา สุทธิจากรายจ่ายฝ่ายทุน เพื่อวัตถุป

ระสงค์ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพิ่มสมาชิกใหม่ การรักษาและการอัพเกรดสมาชิกเดิม สำหรับค่าใช้จ่ายด้านทุนเพิ่มเติม DIRECTV และ DIRECTV US เชื่อว่ามาตรการนี้มีประโยชน์ต่อนักลงทุน รวมถึงมาตรการ GAAP อื่นๆ (เช่น กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานและการลงทุน) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของเรากับบริษัทสื่อสาร บันเทิง และสื่ออื่นๆ

(4) ข้อมูลสมาชิก DIRECTV ในละตินอเมริกาไม่รวมสมาชิกของบริการ Sky Mexicoข้อความเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้หมายเหตุ: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจรวมหรือรวมโดยการอ้างอิงข้อความบางข้อความที่เราเชื่อว่าเป็นหรืออาจถูกพิจารณาว่าเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ภายใ

ต้ความหมายของบทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 โดยทั่วไปข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้โดยใช้ข้อความที่มีวลีเช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “วางแผน” “โครงการ” หรือคำอื่

นที่คล้ายคลึงกัน หรือวลี ในทำนองเดียวกัน ข้อความที่อธิบายถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน หรือเป้าหมายของเราก็เป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเช่นกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอดีตห

รือจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ภาวะเศรษฐกิจ; ความต้องการของสินค้าและการยอมรับของตลาด ความสามารถในการลดความซับซ้อนของรูปแบบธุรกิจของเรา ปรับปรุงการบริการลูกค้า สร้างเนื้อห

าการเขียนโปรแกรมใหม่และต้องการและคุณสมบัติแบบโต้ตอบ และบรรลุการประหยัดจากขนาดที่คาดการณ์ไว้ การดำเนินการของรัฐบาลและกฎระเบียบ การพัฒนาทางการเมืองหรือเศรษฐกิจท้องถิ่นในหรือที่มีผลกระทบต่อประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการเมือง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศในละตินอเมริกาที่ DTVLA ดำเนินธุรกิจอยู่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความสามารถในการขอใบในไตรมาสนี้ เทียบกับการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายเครื่องดื่มได้รับผลกระทบจากการโฆษณาที่ลดลงและกิจกรรมการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ยอดขายน้ำผัก “V8” และ “V8 V-Fusion” ลดลง ขณะที่เครื่องดื่มน้ำผลไม้ “V8 Splash” ยอดขายเพิ่มขึ้น

ยอดขายซอสพาสต้า “Prego” ลดลงเนื่องจากกิจกรรมการแข่งขันที่ดำเนินอยู่ ซึ่งรวมถึงการขายสินค้าและรายการใหม่ ยอดขายซอสเม็กซิกัน “เพซ” ลดลงอย่างมาก สาเหตุหลักมาจากการจัดจำหน่ายฉลากส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 193 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 214 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรจากการดำเนินงานที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายที่ลดลง อัตราเงินเฟ้อของต้นทุน และต้นทุนโรงงานที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งถูกชดเชยด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดที่ลดลง

ในช่วง 9 เดือนแรก ยอดขายซุป ซอส และเครื่องดื่มของสหรัฐฯ ลดลง 5% เป็น 2.903 พันล้านดอลลาร์ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในการขายดังต่อไปนี้:

ปริมาตรและส่วนผสมลบ 3 เปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นหัก 2 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 9 เดือนแรก ยอดขายซุปในสหรัฐฯ ลดลง 5% เนื่องจากซุปพร้อมเสิร์ฟลดลง 10% และซุปข้นลดลง 3% ยอดขายน้ำซุปเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ ยขายเครื่องดื่มใกล้เคียงกับปีที่แล้วเนื่องจากกำไรจากเครื่องดื่มน้ำผลไม้ “V8 Splash” และน้ำผลไม้ “V8 V-Fusion” ถูกชดเชยด้วยการลดลงของน้ำผัก “V8” ยอดขายซอสพาสต้า “Prego” และซอสเม็กซิกัน “Pace” ลดลงทั้งคู่

กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 708 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 804 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้จากการดำเนินงานที่ลดลงเกิดจากการใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อของต้นทุน และปริมาณการขายที่ลดลง ส่วนหนึ่งถูกชดเชยด้วยการปรับปรุงผลิตภาพ

การอบและอาหารว่างยอดขายเบเกอรี่และอาหารว่างอยู่ที่ 527 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในการขายดังต่อไปนี้:

ปริมาณและส่วนผสมเพิ่ม 4 เปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อราคาและการขายเพิ่ม 2 เปอร์เซ็นตการใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นหัก 1 เปอร์เซ็นตสกุลเงินเพิ่ม 5 เปอร์เซ็นตรายละเอียดเพิ่มเติมของผลการขายมีดังต่อไปนี้:

ยอดขายที่ Pepperidge Farm เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงราคาขายที่สูงขึ้นและการเพิ่มปริมาณในคุกกี้และแคร็กเกอร์ ยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้รับแรงหนุนจากกำไรที่แข็งแกร่งในแคร็กเกอร์ขนมขบเคี้ยว “ปลาทอง” และการเปิดตัวคุกกี้ “Milano Meltsการเติบโตของยอดขายใน ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้ รับแรงห

นุนจากการเพิ่มขึ้นของขนมปังโฮลเกรนและขนมปัง Swirยอดขายผลิตภัณฑ์แช่แข็งเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลัก โดยได้แรงหนุนจากการเปิดตัว Artisan Stone Baked rollยอดขายที่ Arnott’s เพิ่มขึ้นเนื่องจากสกุลเงินและยอดขายที่เพิ่มขึ้นของแครกเกอร์รสเผ็ด นำโดย “Shapes” “Cruskits” และ “Vita-Weat” พร้อมกับการเติบโตของคุกกี้ช็อกโกแลต “Tim Tam” และขนมหวานพันธุ์ “Tiny Teddy”กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 82

ล้านดอลลาร์เทียบกับ 76 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกระทบของสกุลเงินและการเติบโตของ Pepperidge Farmในช่วง 9 เดือนแรก ยอดขายเพิ่มขึ้น 7% เป็น 1.597 พันล้านดอลลาร์ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในการขายดังต่อไปนี้:

ปริมาณและส่วนผสมเพิ่ม 3 เปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อราคาและการขายเพิ่ม 2 เปอร์เซ็นตการใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นหัก 1 เปอร์เซ็นต์สกุลเงินเพิ่ม 3 เปอร์เซ็นตกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 263 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 249 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของสกุลเงินและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยปริมาณที่ Pepperidge Farm ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ที่ลดลงของ Arnott ในสกุลเงินท้องถิ่น

ซุป ซอส และเครื่องดื่มนานาชาติยอดขายซุป ซอส และเครื่องดื่มนานาชาติอยู่ที่ 354 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม เพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงของยอดขายสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยต่อไปนี้:

ปริมาณและส่วนผสมเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อราคาและการขายเพิ่ม 2 เปอร์เซ็นตการใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นหัก 2 เปอร์เซ็นตสกุลเงินเพิ่ม 6 เปอร์เซ็นตหากไม่รวมผลกระทบของค่าเงิน ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถูกหักล้างบางส่วนจากยอดขายที่ลดลงในแคนาดา

ในยุโรป ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบที่ดีของสกุลเงินและยอดขายที่เพิ่มขึ้นในเบลเยียม ส่วนหนึ่งถูกชดเชยด้วยยอดขายที่ลดลงในภูมิภาคนอร์ดิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากสกุลเงินและผลกำไรที่มั่นคงในซุปออสเตรเลียในแคนาดา ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินเป็นหลัก ส่วนหนึ่งถูกชดเชยด้วยยอดขายซุปและเครื่องดื่มที่ลดลงกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 41 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 37 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของสกุลเงินและกำไรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยการลดลงในแคนาดา

ในช่วง 9 เดือนแรก ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 1.142 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.147 พันล้านดอลลาร์ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในการขายดังต่อไปนี้:

ปริมาณและส่วนผสมเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นหัก 2 เปอร์เซ็นตสกุลเงินเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นตหากไม่รวมผลกระทบของสกุลเงิน การลดลงในแคนาดาและละตินอเมริกาถูกหักล้างบางส่วนด้วยการเพิ่มขึ้นในเอเชียแปซิฟิก

กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 161 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 155 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วบริการอาหารอเมริกาเหนือยอดขายอยู่ที่ 154 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม เพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในการขายดังต่อไปนี้:

ปริมาณและส่วนผสมเพิ่ม 3 เปอร์เซ็นต์ค่าเผื่อราคาและการขายหัก 1 เปอร์เซ็นตการใช้จ่ายส่งเสริมการขายลดลงเพิ่ม 2 เปอร์เซ็นตสกุลเงินเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นตยอดขายเพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณซุปแช่เย็นและการปรับปรุงในภาคส่วนบริการอาหาร

กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 22 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 3 ล้านดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้า ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนรวมค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์ กำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในส่วนที่เหลือได้รับแรงหนุนหลักจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายที่ลดลง การใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ลดลง และการปรับปรุงผลิตภาพเกินอัตราเงินเฟ้อ

ในช่วงเก้าเดือนแรก ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 465 ล้านดอลลาร์จาก 464 ล้านดอลลาร์ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในการขายดังต่อไปนี้:ปริมาตรและส่วนผสมลบ 1 เปอร์เซ็นตสกุลเงินเพิ่ม 1 เปอร์เซ็นตรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 66 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 40 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ปีก่อนรวมค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้าง 12 ล้านดอลลาร์ กำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นส่วนที่เหลือได้รับแรงหนุนหลักจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายขององค์กรที่ไม่ได้ปันส่วนค่าใช้จ่ายขององค์กรที่ไม่ได้จัดสรรอยู่ที่ 31 ล้านดอลลาร์จาก 32 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วนสำหรับเก้าเดือนแรกอยู่ที่ 88 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 87 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ข้อมูลทางการเงินที่ไม่ใช่แบบ GAAPการกระทบยอด โดยละเอียด ของข้อมูลทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วของปีงบประมาณ 2010 กับข้อมูลทางการเงินที่รายงานในปี 2010 รวมอยู่ในส่วนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์นี้การประชุมทางโทรศัพท์

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออก ผู้เข้าร่วมในสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าถึงการโทรได้ที่ 1-866-793-1299 และผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันที่ 1-703-639-1306 ผู้เข้าร่วมควรโทรอย่างน้อยห้านาทีก่อนเวลาเริ่มต้น รหัสผ่านคือ “Campbell Soup” และผู้นำการประชุมคือ Jennifer Driscoll การโทรจะมีการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต

ที่Investor.campbellsoupcompany.com และสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกที่ปุ่ม “ข่าวสารและกิจกรรม” การเล่นซ้ำของการประชุมทางโทรศัพท์จะมีให้บริการจนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 6 มิถุนายน 2554 โดยกดหมายเลข 1-888-266-2081 หรือ 1-703-925-2533 รหัสการเข้าถึงคือ 1530360ส่วนการรายงานรายงานผลประกอบการของ Campbell Soup Company สำหรับส่วนงานต่อไปนี้:

อนุญาตส่งออก การแข่งขัน; ผลของการพิจารณาคดี; การพึ่งพาผู้บริหารหลักและการสูญเสีย; ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหาย; ความสามารถในการลดต้นทุน การเพิ่มต้นทุนการหาสมาชิกและการเลิกใช้บริการ; ความสามารถของบุคคลที่สามในการดำเนินการตามสัญญาที่สำคัญทันเวลา ข้อพิพาทแรงงานของ NFL; ความสามารถในการต่ออายุสัญญาการเขียนโปรแกรมภายใต้เงื่อนไขที่ดี; ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้น

; ข้อจำกัดในการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ; ความสำเร็จและทันเวลาของการปล่อยดาวเทียม ประสิทธิภาพในวงโคจรของ ดาวเทียม รวมถึงความผิดปกติทางเทคนิค การสูญหายของดาวเทียมที่ไม่มีประกันภัย การขโมยสัญญาณโปรแกรมดาวเทียม หนี้ที่มีนัยสำคัญ และค

วามสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินของเรา ปัจจัยเหล่านี้ยังอธิบายไว้ในรายการ 1A ของแบบฟอร์ม 10-K ของ DIRECTV รายงานประจำไตรมาสที่ยื่นในแบบฟอร์ม 10-Q และเอกสารที่ยื่นต่อ SEC อื่นๆ เราขอให้คุณพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบในการประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

DIRECTV (NASDAQ:DTV) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการความบันเทิงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลชั้นนำของโลก DIRECTV ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแก่ลูกค้ามากกว่า 19.4 ล้านรายในสหรัฐอเมริกาและเกือบ 10 ล้านรายในละตินอเมริกาผ่านบริษัทสาขาและบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโก

และประเทศอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณสมบัติด้านกีฬาและความบันเทิงของ DIRECTV ประกอบด้วยเครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาคสามเครือข่าย (ตะวันตกเฉียงเหนือ ร็อคกี้เมาน์เทน และพิตส์เบิร์ก) รวมถึงสัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 60 ใน Game Show Network สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DIRECTV โปรดไปที่ directv.com

Pre-SAC Margin ซึ่งเป็นมาตรวัดทางการเงินที่ไม่ได้กำหนดตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกาหรือ GAAP คำนวณสำหรับ DIRECTV US โดยเพิ่มจำนวนเงินใต้คำบรรยายใต้ภาพ “ต้นทุนการได้มาซึ่งผู้ใช้บริการ” และ “ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย” เป็น “กำไรจากการดำเนินงาน” จากงบ

ดำเนินงานรวม และลบ “เงินสดจ่ายสำหรับอุปกรณ์ที่เช่าโดยผู้ใช้บริการ – อัปเกรดและเก็บรักษา” ออกจากงบกระแสเงินสดรวม ส. ควรใช้มาตรการทางการเงินนี้ร่วมกับมาตรการทางการเงินของ GAAP และไม่ได้นำเสนอเป็นมาตรการทางเลือกสำหรับผลการดำเนินงาน ตามที่กำหนดโดย GAAP ผู้บริหาร DIRECT

V และ DIRECTV US ใช้ Pre-SAC Margin เพื่อประเมินความสามารถในการทำกำไรของฐานสมาชิกปัจจุบันของ DIRECTV US เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมตามดุลยพินิจ เช่น การเพิ่มสมาชิกใหม่ การอัปเกรด และรักษาสมาชิกที่มีอยู่ และการใช้จ่ายด้านทุน เพื่อชดเชยการยกเว้

น “ต้นทุนการได้มาซึ่งผู้ใช้บริการ” ฝ่ายบริหารยังใช้กำไรจากการดำเนินงานและกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไร ‘ ฐานสมาชิกปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมตามดุลยพินิจ เช่น การเพิ่มสมาชิกใหม่ การอัปเกรดและรักษาสมาชิกที่มีอยู่ และสำหรับการใช้จ่ายด้านทุน เพื่อชดเชยการยกเว้น “ต้นทุนการได้มาซึ่งผู้ใช้บริการ” ฝ่ายบริหารยังใช้กำไรจากการดำเนินงานแ

ละกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไร ‘ ฐานสมาชิกปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมตามดุลยพินิจ เช่น การเพิ่มสมาชิกใหม่ การอัปเกรดและรักษาสมาชิกที่มีอยู่ และสำหรับการใช้จ่ายด้านทุน เพื่อชดเชยการยกเว้น “ต้นทุนการได้มาซึ่งผู้ใช้บริการ” ฝ่ายบริหารยังใช้กำไรจากการดำเนินงานและกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไร

DIRECTV และ DIRECTV US เชื่อว่ามาตรการนี้มีประโยชน์ต่อนักลงทุน รวมถึงมาตรการ GAAP (เช่น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และรายได้สุทธิ) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ DIRECTV US กับบริษัทสื่อสาร บันเทิง และสื่ออื่นๆ DIRECTV และ DIRECTV US เชื่อว่านักลงทุนยังใช้ Pre-SAC Margin ในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้เพื่อกำหนดความสามารถของฐานสมาชิกปัจจุบันและที่คาดการณ์ของ DIRECTV US ในการจัดหาเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายตามดุลยพินิจและเพื่อกำหนดผลตอบแทนทางการเงินสำหรับการเพิ่มสมาชิก

Mohegan Tribal Gaming Authority ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 25545 พฤษภาคม 2554 07:30 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกUNCASVILLE, Conn.–( BUSINESS WIRE )–The Mohegan Tribal Gaming Authority หรือ Authority ประกาศในวันนี้ถึงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่สองของปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2011 Authority เป็นเครื่องมือของ Mohegan Tribe of Indians

of Connecticut หรือ the Tribe และเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการคอมเพล็กซ์เกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่ใน Uncasville รัฐคอนเนตทิคัต หรือที่รู้จักในชื่อ Mohegan Sun และสถานที่เล่นเกมและความบันเทิงที่ตั้งอยู่ใน Plains Town เรือเพนซิลเวเนีย หรือที่รู้จักในชื่อ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs

“เราค่อนข้างพอใจกับผลประกอบการในไตรมาสนี้ เนื่องจากสภาพอากาศหนาวจัดที่เราประสบในเดือนมกราคม”ทวีตนี้ผลการดำเนินงานรวมสำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554:

รายได้สุทธิที่เป็นของผู้มีอำนาจ 25.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25.9% จากไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2010รายได้จากการดำเนินงาน 57.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.3% จากไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2010EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งเป็นมาตรวัดแบบ non-GAAP ที่อธิบายไว้ด้านล่าง อยู่ที่ 79.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.0% จากไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2010

รายรับสุทธิ 347.9 ล้านดอลลาร์ ลดลง 1.2% จากไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2010รายรับจากการเล่นเกมอยู่ที่ 316.4 ล้านดอลลาร์ ลดลง 0.8% จากไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2010รายรับรวมของสล็อตอยู่ที่ 231.8 ล้านดอลลาร์ ลดลง 2.8% จากไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2010รายรับจากเกมบนโต๊ะอยู่ที่ 82.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.0% จากไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 201

0รายรับที่ไม่ใช่เกมอยู่ที่ 56.3 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5.6% จากไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2010การเติบโตของรายได้สุทธิรวมที่เป็นของหน่วยงาน รายได้จากการดำเนินงานและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มรายได้จากเกมโต๊ะและโป๊กเกอ

ร์จากการเปิดเกมโต๊ะและโป๊กเกอร์ในเดือนกรกฎาคม 2553 ที่ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs ผลประกอบการรวมสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ยังสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการจัดการค่าใช้จ่ายที่ทั้ง Mohegan Sun และ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs

Mitchell Grossinger Etess ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Authority กล่าวว่า “เราค่อนข้างพอใจกับผลประกอบการในไตรมาสนี้ เนื่องจากสภาพอากาศในฤดูหนาวที่รุนแรงที่เราประสบในเดือนมกราคม” “การปรับปรุงส่วนต่างของคุณสมบัติทั้งสองสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องของเราในการปรับปรุงการดำเนินงานของเรา ฉันขอขอบคุณพนักงานทุกคนอีกครั้งสำหรับการทำงานหนักและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง”โมฮีแกน ซันผลการดำเนินงาน (เป็นพัน ยังไม่ได้ตรวจสอบ):รายได้จากการดำเนินงานและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสะท้อนถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง ซึ่งรวมถึงต้น

ทุนการจ่ายเงินเดือนและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นผลมาจากการริเริ่มการควบคุมต้นทุนที่นำมาใช้ในเดือนกันยายน 2010 ผลลัพธ์เหล่านี้ถูกหักล้างด้วยรายได้สุทธิที่ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค การใช้จ่ายตามดุลยพินิจ โปรแกรมส่งเสริมการขายเชิงรุกโดยคู่แข่ง และบันทึกปริมาณหิมะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนมกราคม 2554 แม้ว่ารายได้จะลดลง แต่อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 130 จุดเป็

น 19.4% สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 จาก 18.1% ในไตรมาสที่สอง ของปีงบประมาณ 2010 อัตรากำไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วยังเพิ่มขึ้น 130 คะแนนพื้นฐานเป็น 25.6% สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2011 จาก 243% ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2010